Транспортно моделиране 101

В световен мащаб транспортното моделиране има широко приложение и около 80 годишна история. То позволява със сравнително ограничени ресурси да бъдат формулирани решения за развитието на транспортната система с огромен положителен ефект за обществото.

Ръководство коментира теоретични и практически положения при изготвянето и приложението на транспортни модели. Подробно е разгледан класическият четиристъпков транспортен модел, както и въпроси като събиране на данни, валидиране и документиране на моделите. Ръководството може да се използва както от транспортния инженер-практик, така и за обучение.

Сваляне като PDF файл

Антов, А., 2017. Транспортно моделиране 101, практическо ръководство, София

Мултикритериен анализ за проекти от транспортната инфраструктура

МКА е полезен инструмент при взимането на решения, доколкото позволява по прозрачен начин да бъдат сравнени множество свойства на алтернативите. Методът има сериозни предимства в сравнение с неформалното взимане на решения, което е предразположено към пристрастия от най-различен характер.

Важна черта на МКА е, че може да бъде използван за комуникиране на решението в рамките на организацията, която подготвя проекта, но също така и с широката общественост. МКА може също така да помогне за подобряване на съществуващите алтернативи и намирането на нови.

Ръководството представя фундаменталните принципи на МКА, неговото приложение в процеса на подготовка на проекти, както и конкретно спецификацията и използването му за подкрепа на проекти от транспортната инфраструктура.

Сваляне като PDF файл (английски)

Antov, A., 2018. Multi-Criteria Analysis for Transport Infrastructure Projects, Bucharest

Асен Антов в LinkedIn

Display page in English